ఆధార్ జిరాక్స్ ఎవరికీ ఇచ్చినా ఇలా రాసి ఇవ్వండి.. అప్పుడే సేఫ్

ఆధార్ జిరాక్స్ ఎవరికీ ఇచ్చినా ఇలా రాసి ఇవ్వండి.. అప్పుడే సేఫ్