130 అడుగుల హనుమంతుని విగ్రహం కదిలిద్దామని చూసారుఅంతే…

130 అడుగుల హనుమంతుని విగ్రహం కదిలిద్దామని చూసారుఅంతే |130Years old Tallest Idol of Hnauman is situated